Salgs- og leveringsbetingelser Kardia AS

1 Virkeområde

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for kjøp av varer og tjenester («varer») mellom kjøper og Kardia AS («selger») når kjøper ikke er forbruker. Med forbruker menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1.

2 Kontrakten

2.1 Kontraktsdokumenter

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten, som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

  1. avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet;
  2. selgerens ordrebekreftelse;
  3. kjøperens bestilling;
  4. selgerens tilbud;
  5. disse salgs- og leveringsbetingelsene;
  6. opplysninger i produktspesifikasjoner fra selgeren eller tidligere salgsledd for så vidt slike må antas å ha innvirket på kjøpet.

2.2 Kjøpsloven

Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelsene eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

3 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige forhold. Tegninger og andre tekniske dokumenter som en av partene gir fra seg, skal bare anvendes av den andre parten til avtaleformålet, og kan derfor bare gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten.

4 Levering

4.1 Hentekjøp

Er det avtalt hentekjøp skjer levering når varene er overtatt av kjøperen på selgerens angitte forretningssted, lager eller annet utleveringssted. Kjøper har risikoen for opplasting av varene på eget transportmiddel, også der selger bistår med opplastingen.

4.2 Levering på angitt sted

Er det avtalt levering på angitt sted, skjer levering når varene er stilt til disposisjon for kjøper på transportmiddelet på angitt mottakeradresse og losseplass. Kjøper har ansvar og risiko for lossing av varene fra transportmiddelet, også der selger bistår med lossingen.  

Dersom det også er avtalt montering, skjer leveringen etter at monteringen av varene er avsluttet. Tilsvarende gjelder ved avtalte delleveranser.

Kjøperen skal sørge for atkomstvei fra offentlig vei til losseplass og for interne transportveier. Han er forpliktet til, i god tid før levering, å gi selgeren nødvendige opplysninger om forholdene frem til og på leveringsstedet. Kjøperen skal sørge for at mottakelsesforholdene er tilrettelagt slik at leveransene kan gjennomføres på angitt måte.

Selgeren skal i god tid gi kjøperen nødvendige opplysninger av betydning for mottakelsen av varene, og om eventuelle tiltak kjøperen må foreta før levering.

4.3 Kjøperens varslingsplikt

Er det avtalt at selgeren skal sørge for transport, skal kjøperen underrette selgeren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik selgeren har angitt. Kjøperen skal så snart som mulig underrette selgeren om når og hvordan transporten kan gjennomføres.

Dersom kjøperen ikke kan motta leveransen til avtalt tid, skal han underrette selgeren om dette uten ugrunnet opphold. Kjøperen bærer merkostnadene som forsinkelsen medfører for selger, jf. kjøpsloven § 11.

4.4 Selgerens varslingsplikt

Dersom selgeren ikke kan levere til avtalt tid, skal han straks varsle kjøperen. Han skal så snart som mulig underrette kjøperen om når levering kan gjennomføres.

4.5 Følgeseddel

Selgeren skal sørge for at følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, følger med varene.

4.6 Lovpålagt dokumentasjon

Selgeren skal sørge for at dokumentasjon som er pålagt i lov eller forskrift følger med varene, eller tilrettelegge for at dokumentasjonen gjøres tilgjengelig for kjøper.

5 Risiko

Risikoen for varene går over fra selgeren til kjøperen når de er levert, jf. bestemmelsene i 4.1 og 4.2.

For øvrig reguleres risikoens overgang av bestemmelsene i kjøpsloven kapittel Ill.

6 Krav til leveransen

6.1 Kvalitetskrav

Varene skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. Er kvalitetskrav ikke spesifikt angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for varer som brukes til tilsvarende formål.

Varene skal tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet.

Varene skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare eller beskytte varene.

6.2 Selgerens opplysningsplikt

Selgeren skal sørge for at veiledning knyttet til spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold, er tilgjengelig for kjøperen.

6.3 Kjøperens spesifikasjoner

Kjøperen bærer risikoen for følgene av feil i sine spesifikasjoner. Han bærer også risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer som han leverer, for anvendeligheten av navngitte produkter som han krever brukt, samt for andre ytelser som han fremskaffer eller krever brukt i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

7 Bruk av underleverandør

Er ikke annet avtalt, har selgeren rett til å overlate leveringen av varene til underleverandør. Hans kontraktsansvar overfor kjøperen endres ikke ved bruk av underleverandør.

8 Pris. Betaling. Betalingsforsinkelse. Sikkerhet.

8.1 Pris

Avtalt pris er eksklusiv merverdiavgift, frakt, miljøgebyr, montasje og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert.

Dersom det fra ordrebekreftelse er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, forsikringer, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører med mer enn 10 %, har selger rett til å revidere avtalen tilsvarende.

8.2 Indeksregulering

Den avtalte prisen skal ikke indeksreguleres med mindre annet er avtalt.

8.3 Faktura

Faktura skal spesifiseres slik at kjøperen kan kontrollere den, og være i samsvar med følgeseddelen.

Dersom ikke annet er avtalt gjelder full forhåndsbetaling før levering.

8.4 Betalingsfrist

Dersom ikke annet er avtalt gjelder betalingsfrist på 15 kalenderdager etter fakturadato.

8.5 Kjøperens tilbakeholdsrett

Er det påløpt krav som følge av selgerens kontraktsbrudd, kan kjøper holde tilbake så mye av betalingen at dette dekker det spesifiserte kravet.

For øvrig skal kjøperen betale uomtvistede krav innen betalingsfristen.

8.6 Forsinkelsesrenter

Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8.7 Sikkerhetsstillelse

Partene kan avtale at det skal stilles sikkerhet for oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsene.

8.8 Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven  § 3-14.

9 Rettidig levering. Fristforlengelse

Selgeren skal levere varene til avtalt tid. Tilsvarende gjelder for delleveranser.

Dersom selgeren vil kreve fristforlengelse, skal han varsle kjøperen om dette innen rimelig tid etter at han er blitt klar over at endringen i leveransen vil kunne medføre at varene ikke kan leveres til avtalt tid.

10 Forsinkelse

10.1 Selgerens ansvar ved forsinkelse

Selgeren har ikke erstatningsansvar for forhold som skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, eller hindring utenfor selgers kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgene av.

Kjøperen skal med rimelige tiltak begrense sitt tap.

Ved forsinkelse kan ikke kjøper under noen omstendigheter kreve annen erstatning enn slik konvensjonalbot som fremgår av punkt 10.2 under. Kjøper kan under ingen omstendigheter kreve erstatning i tillegg til eller i stedet for slik konvensjonalbot.

10.2 Konvensjonalbot

For hver påbegynte uke med forsinkelse, regnet fra og med den uke forsinkelsen oppsto, kan kjøper kreve konvensjonalbot tilsvarende 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva. Total konvensjonalbot for den forsinkede leveransen kan aldri overstige 5 % av den forsinkede leveransens verdi eks. mva.

Kjøper kan ikke kreve konvensjonalbot dersom han ikke senest 7 dager etter at forsinkelsen oppsto gjorde kravet gjeldende overfor selger. Kjøper kan heller ikke kreve konvensjonalbot dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

10.3 Vesentlig forsinkelse

Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd. En forsinkelse regnes aldri som vesentlig dersom denne er kortere enn fire uker.

10.4 COVID-19

Dersom selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av koronaviruset (COVID-19), fraskriver selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor oppfyllelse uten slike hindringer igjen er mulig. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19, herunder at selgers arbeidsstyrke skulle bli påvirket av COVID-19, f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelle prisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

11 Mangler ved varene. Selgerens ansvar

11.1 Mangel

Det foreligger mangel dersom varene på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som selgeren svarer for.

Selgeren svarer også for mangel som oppstår senere dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom varene i et angitt tidsrom etter leveringen ikke har de egenskaper som selgeren ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at varene skal ha, jf. kjøpsloven § 21 annet ledd.

11.2 Ansvar ved mangel

Kjøperen kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot selgeren såfremt han har reklamert i rett tid, jf. punkt. 12.

Selgeren har rett til å foreta retting eller omlevering dersom dette ikke er til vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren, jf. vilkårene i kjøpsloven § 36.

Kjøperen kan kreve at selgeren for egen regning retter mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe, jf. vilkårene i kjøpsloven § 34.

Selgers erstatningsansvar som følge av mangler ved varene er i ethvert tilfelle oppad begrenset til 10 % av fakturert beløp for den mangelfulle varen. Under ingen omstendigheter har selger ansvar for indirekte tap som følge av mangler.

11.3 Ansvar for skade

Selgerens ansvar for mangler, ut over det som følger av 11.2, omfatter ikke skade på annet enn de solgte varene.

Kjøperen skal med rimelige tiltak begrense sitt tap.

11.4 Regresskrav mot kjøperen

Dersom selgeren må betale erstatning direkte til kjøperens kunde eller byggherre og dette skyldes forhold som kjøperen svarer for, kan selgeren kreve regress mot kjøperen.

12 Mottakskontroll og Reklamasjonsfrister

12.1 Kjøperens mottakskontroll. Reklamasjon.

Kjøperen skal ved mottak av varene

a) kontrollere at det er samsvar mellom mottatte varer og følgeseddel,

b) i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av varene.

For øvrig skal han foreta utpakkingskontroll i samsvar med god praksis for de aktuelle varene.

Eventuelle avvik eller synlige skader skal så langt det er mulig, bemerkes på følgeseddel eller fraktbrev.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke varsler selgeren uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

12.2 Senere reklamasjon

Kjøperen skal varsle om mangler som han oppdager senest innen 14 kalenderdager etter at han har eller burde ha oppdaget den, og før varene tas i bruk. Dersom kjøperen ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav på grunn av dette.

Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot selgeren senere enn 5 år etter leveringen. Ved delleveranser regnes fristens utgangspunkt fra levering av hver enkelt delleveranse.

12.3 Spesifikasjon av manglene

Kjøperens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig.

12.4 Varsel om retting, omlevering eller heving

Kjøperen taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler selgeren om kravet samtidig med reklamasjonen etter 12.1 eller 12.2 eller innen rimelig tid deretter, jf. kjøpsloven §§ 35 og 39 annet ledd.

13 Endring av bestilling

Kjøper har ingen rett til å gjøre endringer i bestillingen etter at ordrebekreftelse er sendt.

Dersom partene avtaler endringer har begge parter krav på at prisen justeres for fordyrelser eller besparelser. Selgeren har krav på nødvendig fristforlengelse med leveringen.

14 Avbestilling

Kjøper har ingen avbestillingsrett med mindre dette er særskilt avtalt med selger.

15 Tvister

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør så langt det er mulig, løses i minnelighet.

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.

Selgers verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.